ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Doel en toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (GCS) zijn van toepassing op alle bestellingen bij Bedog Distribution, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in XXX, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd onder nummer XXX, en hierna vermeld als "de verkoper".

Deze verkoopsvoorwaarden zijn enerzijds bedoeld om elke professionele klant, eigenaar of beheerder van een dierenwinkel (hierna vermeld als “de koper”) te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper de verkoop en levering van de door de koper bestelde producten uitvoert en anderzijds om de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van de producten door de verkoper aan de koper, vast te leggen.

Het feit dat iemand een door Bedog Distribution te koop aangeboden product bestelt, ongeacht het gebruikte verkoopmedium, leidt dus tot volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent dat hij ze vóór zijn bestelling heeft gelezen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen, die van toepassing zullen zijn zodra ze online worden geplaatst op zijn website www.bedogdistribution.com.


Artikel 2 - Beschrijving van de producten
De verkoper biedt zijn klanten een breed scala aan artikelen voor huisdieren, voornamelijk honden en katten.

De koper kan, alvorens een bestelling te plaatsen, de volledige en precieze kenmerken van het (de) product(en) dat (die) hij wenst te bestellen, raadplegen op de website van de verkoper, op de website van de fabrikant of in de catalogi van de fabrikant.

De door de verkoper verstrekte beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om de koper in staat te stellen het aanbod correct te beoordelen. Als er foto's of illustraties worden gebruikt, verbindt de verkoper zich ertoe om ervoor te zorgen dat deze een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten. Voor zover hij echter zelf gebruik maakt van foto's en beschrijvende fiches die hem door de fabrikant van de door hem verdeelde producten ter beschikking worden gesteld, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de fabrikant.

De aanbiedingen van de verkoper zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn de aanbiedingen van de verkoper geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij zijn eigen leveranciers.

In geval van niet-beschikbaarheid van een of meer producten na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een levering die wordt uitgesteld tot het einde van de uitverkochte toestand van het (de) betrokken product(en).


Artikel 3 - Prijzen
De verkoopprijzen van de door de verkoper aangeboden producten zijn aangegeven in euro’s, exclusief belastingen. Deze prijzen zijn de prijzen die gelden op het moment van de registratie van het bestelformulier door de koper.

Deze prijzen zijn exclusief de verzendkosten, die bovenop de prijs van de gekochte producten worden gefactureerd op basis van het bedrag van de bestelling. De verzend- en betalingskosten worden duidelijk aangegeven voordat de Koper een bevestiging van de bestelling vraagt.

Gratis thuisleveringen voor het Belgische en Luxemburgse grondgebied worden gedaan voor alle bestellingen met een minimum netto aankoopwaarde van € 350,00 exclusief BTW.

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de wijze en de plaats van levering en het aantal bestelde producten.

De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde door de verkoper worden aangepast. Indien nodig zal deze wijziging aan de koper worden meegedeeld vooraleer zijn bestelling wordt afgerond.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering wordt opgelegd, wordt automatisch aan de klant aangerekend.


Artikel 4 - Bestelling
Om een bestelling te plaatsen, kiest de koper het product of de producten die hij wenst te bestellen en informeert hij de verkoper per telefoon, post, e-mail, via een online formulier op de website van de verkoper of tijdens een commercieel bezoek.

De verkoper stuurt de koper een bestelformulier met betrekking tot deze producten, en vraagt eventueel om de betaling van een voorschot. Het bestelformulier bevat een vermelding die de klant herinnert aan de toepassing van deze algemene voorwaarden. Het is aan de klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk aan de verkoper te melden.

De koper dient dan het bestelformulier te aanvaarden en ondertekend terug te sturen naar de verkoper om de bestelling te bevestigen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de koper op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de door de koper meegedeelde gegevens overduidelijk onjuist of onvolledig zijn of wanneer er een geschil bestaat betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
Elke bestelling is bindend en definitief en kan niet worden geannuleerd tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper en onverminderd de vordering tot betaling van de bestelling en/of schadevergoedingen en intresten. Ingeval de koper om eender welke reden, behalve ingeval van overmacht, de bestelling annuleert nadat de verkoper ze heeft aanvaard, zal er een bedrag gelijk aan 30 % van de prijs van de geannuleerde bestelling verworven blijven voor de verkoper en aan de koper worden gefactureerd voor schadevergoedingen en intresten.


Artikel 5 – Betaling De aan de koper geadresseerde facturen moeten worden betaald op de maatschappelijke zetel van de verkoper, en dit ten laatste dertig dagen na de facturatiedatum (D +30), tenzij anders vermeld op de factuur bij ontvangst van de goederen.

Elke klacht over een factuur moet schriftelijk en per aangetekend schrijven worden ingediend op de maatschappelijke zetel van de verkoper, en dit binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Gebeurt dit niet, dan kan de koper de factuur niet meer betwisten.

Ingeval van niet-betaling binnen de voorziene vervaltermijn, zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten van 10 % per jaar verschuldigd zijn, verhoogd met de rentevoet van de Nationale Bank; hierbij komt ook nog een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het niet-betaalde bedrag met een minimum van € 50, hetgeen overeenstemt met de ongemakken waarvan de verkoper last heeft gehad en de in dit kader gedragen administratieve kosten, met uitzondering van de juridische kosten (kosten van dagvaarding en procedurele vergoeding).

Alle betalingen die te laat of niet gebeuren, maken ook alle opgestuurde facturen integraal opeisbaar zonder dat er hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Bovendien zal elke korting of elke betalingsfaciliteit die er eventueel werd toegekend, van rechtswege worden geschorst, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Bovendien is er een intrest voorzien door de wet van 2 augustus 2002 die van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal worden toegepast.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling om welke reden dan ook, of ingeval van niet-naleving, zelfs van een contractuele verplichting, behoudt de verkoper zich het recht voor om:

- ofwel eenzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten, en dit na een voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen enkel gevolg of geen enkel nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zou kunnen geven voor het vragen van schadevergoedingen en intresten, maar onverminderd ons (de verkoper) recht om schadevergoedingen en intresten te eisen;

- ofwel om eenzijdig het contract op te zeggen zonder voorafgaande gerechtelijke beslissing en na ingebrekestelling waaraan geen enkel gevolg of geen enkel nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, onverminderd ons (de verkoper) recht om schadevergoedingen en intresten te eisen. Eventuele kortingen op hoeveelheden zijn enkel geldig als de betalingstermijnen worden gerespecteerd.


Artikel 6 – Leveringen en voorbehoud van eigendomsrecht De door de verkoper vermelde leveringstermijnen worden slechts indicatief gegeven en ze zijn niet bindend voor de verkoper. Daarom kan een vertraging van de levering van de bestelling in geen enkel geval aanleiding geven tot eender welke vergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de koper, noch tot de betaling van schadevergoedingen en intresten.

De verkoper kan enkel verantwoordelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en als deze vertraging te wijten is aan zijn eigen zware fout. In alle andere gevallen kan de koper geen leveringstermijnen inroepen om een ontbinding van het contract te vragen, noch schadevergoedingen en intresten eisen, of eender welke andere claim doen gelden, behalve als de verkoper dit anders heeft vermeld en nadrukkelijk heeft aanvaard.

De levering wordt gedaan op risico van de koper die zich zelf tegen mogelijke schade dient te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper verlaten.

De koper die ten onrechte weigert goederen in ontvangst te nemen of aangeboden goederen mee te nemen, moet de hieruit voortvloeiende kosten betalen, zoals opslagkosten, vervoerkosten, onverminderd de andere schadevergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging die aan de verkoper worden toegekend.

Bestelde goederen waarvoor er geen enkele levering zou zijn afgesproken, moeten op het afgesproken moment door de koper worden opgehaald in de lokalen van de verkoper. Als er aan deze voorwaarde niet werd voldaan, dan moet de koper de verkoper vergoeden voor alle schade, met inbegrip van de uren wachttijd.

Geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun aankoopprijs, eventueel vermeerderd met kosten en interesten, zelfs wanneer deze goederen werden verwerkt of gewijzigd.

Zolang de factuur niet integraal werd betaald, is het de verkoper formeel verboden om de op deze factuur vermelde artikelen te verpanden, te schenken, of om ze op eender welke wijze te gebruiken als waarborg voor eender wat. Het is de koper nadrukkelijk verboden om wijzigingen aan deze artikelen aan te brengen, om er onroerend goed van te maken door incorporatie of door bestemming, om ze te verkopen of om er op eender welke manier beschikking over te hebben.

Zolang de verkoper eigendomsrechten bezit over de geleverde goederen, zal de koper, in navolging van de bepalingen van dit artikel, de verantwoordelijkheid blijven dragen om deze producten in goede staat te behouden. Tijdens deze periode kan enkel de klant aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan producten. Indien nodig, verbindt de verkoper zich ertoe om de producten tegen alle risico’s te verzekeren.

De koper verbindt er zich ook toe om de producten zodanig op te slaan dat er geen verwarring met andere producten mogelijk is en dat ze op elk moment herkenbaar zijn als eigendom van de verkoper.


Artikel 7 – Opzegging van de bestelling De klant die zijn bestelling wenst stop te zetten, laat dit weten aan de verkoper die hem zal zeggen welke stappen hij hiervoor moet zetten. In het geval dat de koper een voorschot aan de verkoper zou hebben gestort, wordt dit voorschot niet terugbetaald. Als er geen enkel voorschot werd betaald, dan mag de verkoper van de koper de betaling eisen van een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 30 % van de prijs van de producten van de bestelling die door de koper werd opgezegd.


Artikel 8 - Garantie Bij de inontvangstneming dient de koper de klaarblijkelijke goede staat van de aan hem geleverde producten te controleren en te verifiëren of deze producten overeenstemmen met de door hem bestelde producten. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen een termijn van 8 dagen na de levering van de bestelling. Gebeurt dit niet, dan kan er met deze klachten geen rekening worden gehouden en wordt ervan uitgegaan dat de koper de bestelling definitief in ontvangst heeft genomen. Als een klacht gegrond blijkt te zijn, dan mag de verkoper kiezen of hij de betreffende producten vervangt of hun prijs terugbetaalt.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ten gevolge van ongepast en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ten gevolge van een geval van overmacht en van een opzettelijke fout of wangedrag van eender wie, waaronder de koper of zijn aangestelden.

Verborgen gebreken kunnen enkel aanleiding geven tot een schadevergoeding als ze met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven worden gemeld, en als de goederen ondertussen niet werden verwerkt of getransformeerd. De eventuele schadevergoeding zal niet hoger zijn dan de prijs van de goederen.

De garantie kan niet worden ingeroepen ingeval van onjuist gebruik van het product; als de schade werd veroorzaakt door een geval van overmacht; als de koper of zijn aangestelden het product opzettelijk hebben beschadigd.

De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte producten, in de mate dat er vervanging mogelijk is. Als vervangen niet mogelijk is, dan beperkt de garantie zich tot de terugbetaling van de betaalde prijs en de terugneming van het defecte product, in de mate dat dit laatste mogelijk is.

Artikel 9 – Overmacht
Elk geval van overmacht of toeval stelt de verkoper van rechtswege vrij van eender welke verbintenis, zonder dat de koper het recht heeft om schadevergoedingen of intresten te eisen.

Als de verkoper voor het naleven van zijn verplichtingen bijvoorbeeld afhankelijk is van de bevoorrading van een derde onderneming, dan zijn deze bepalingen ook van toepassing ingeval van overmacht of toeval bij deze derde onderneming wanneer de naleving van zijn verplichtingen om die reden vertraagd of belemmerd is. De volgende situaties worden onder andere beschouwd als gevallen van overmacht: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, staking, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeersopstoppingen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

ngeval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de schending van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe om beroep te doen op bemiddeling vooraleer ze gebruik maken van eender welke andere methode van conflictoplossing.

In dergelijke gevallen duiden de partijen in gezamenlijk akkoord een bemiddelaar aan die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/nl) of ze geven deze taak aan een derde.

Zodra er een bemiddelaar is aangesteld, definiëren de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, in gezamenlijk overleg de modaliteiten voor het organiseren van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elke partij kan op elk moment de bemiddeling beëindigen, zonder dat dit schadelijk voor haar is.

Ingeval de bemiddeling mislukt, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Waals-Brabant bevoegd zijn.

© 2020 BeDog Distribution. Tous droits réservés // Ce site a été réalisé par Tapages